ذاکر کربلا :حاج سید عسگری داداش نژاد - اشعار میلاد حضرت زهرا و روز مادر

امـروز هـستی آفرین، هستی به پـیغمبر دهـد

                                           امـروز جـبرئیل از شَعَف، بر بـاد بـال و پـر دهد

امروز از جام ولا، حق خـلق را سـاغر دهـد

                                          امــروز خــتم الا نبیاء گــل بـوسه بـر کـوثر دهد

امـروز گـلزار جـهان، بـوی خوش دیگر دهد

                                         امـروز عـیسی بـر فـــــلک آوای شـادی سـر دهد

امـروز یــاسین جــلوه گر، امروز طاها آمده

                                          والشمس خوان و اللیل گـو، زهـرا بـه دنـــیا آمده

امــروز در بـزم نــبی یـزدان ثنا خوانی کند

                                         یزدان ثنا خوانی کنـد، رضـوان گُـل افـشانی کـند

میـــکال بــوسد آســتان، جبرئیل در بانی کند

                                          گـردون بهر سو گردد و خــــورشید گـردانی کند

جــنت زنـــد جـــام جــنون، دوزخ گلستانی کند

                                         زیـــبد کـه هـر پــیغمبری فــرزند قـــربانی کــند

زیـــرا کــه بــا حُــسن خـــدا فرزند احمد آمده

                                         اُم الائــمه فــــــاطمه دُخـــــت مـــــــــحمـــد آمده

مــمدوحـه خـــتم رَسُــل، مــحبوبه یکتاست این

                                         توحید از پا تا به سر قـرآن ســر تا پـــــاست این

با یک جهان نور و ضیاء خورشید نا پـیداست این

                                         از فــکر مـا از وهم مـا، از وصف مـا بالاست این

مریم مگو، مادر بگو، بر یـــازده عیسی است این

                                         چونش نبوسد مصطفی زهراست این زهراست این

مـــریم به اِبْریق جــنان لـبخند زن می شویدش

                                        ختم رسل از جـان و دل مـی بوسد و مــی بویدش

بـاید خـدا فـرمان دهـد ز آغـاز بـر پـــیغمبرش

                                         یـک اربعین دوری کند از هــــمسر نیک اخترش

در این چهل شب لحظه ای نبود جدا از داورش

                                         بــــاشد بـهر حـال و هـوا حـال و هـوای دیـگرش

بـر لـعل لب دُرّ دعـا در دیده غلطان گوهرش

                                         تــنها مــحمد بـــــــاشد و ذات خـــــدای اکــــبرش

بعد از چهل شب حق بر او اِنسیة الحـورا دهد،

                                         اِنسیة الـحـورا دهــد، زهـــرا دهــد، زهــرا دهــد

ای تربت گـــم گشته ات بیت الحـــــرام انــبیاء

                                         صَـــحن بــقیعت خـــوشتر از دار الـــسلام انـبیاء

تــعریف تـو، اوصــاف تــو، روح کلام انبیاء

                                         نـــام تــو در مـــوج بــلا ذکـــر کــــــــــلام انـبیاء

از کــوثر احــسان تــو، پُـر گشته جام انبیاء

                                         تــنها نــه مــام احـــمدی، مـــام تــــــــمام انــبیاء

 حُـبت تمام دین مـن، مـهرت تـمام هست من

  ای وای اگـر از مـرحمت فـردا نــگیری دست من

 

                                                                                       [غلام رضا سازگار](میثم)

=============================================================


از نور جمال تـــوست نور مهدی (عج)             مـــیلاد تـو عیـد پـر سـرور مهدی

با شوق و شعف ز جان و دل می گوئیم             تـــبریک ولادتت حــضور مـهدی

یـا فـاطمه از لـطف دعــــــا کـن امـشب            دربــــاره تـــعجیل ظـــهور مـهدی

                                                                                             [حسان]

============================================================


ای جلوه گاه رحمت یزدان خوش آمدی       ای فیض بخش عالم امکان خوش آمدی

مـیلاد تـو طـلیعه زیــبایی خــلقت است       اینک به جمع خاک نشینان خوش آمدی

زهــرایی و بــتول و ریـــــحانه رسول       ای برترین ز جمله نِـسوان خوش آمدی

===========================================================


میلاد بضعة الرسول، شمسه طاهاست، شمسه طاهاست

                                      اُم لائــمه فــاطمه، زُهره زهراست، زهره زهراست

بـــانوی بــانوان عــالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

                                      ریـحانه نــبی اکـرم آمـد، خـــوش آمــد، خـــوش آمد

بـین مکه گــلباران شــده، از گُـــل احمد، از گـل احمد

                                      آریــدُ گــل، آمــد گـــل ســـرخ محمد، ســـرخ مــحمد

بـــانوی بــانوان عـالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

                                      ریــحانه نــبی اکــرم آمــد، خـــوش آمـد، خوش آمد

بـه رویِ دستِ مصطفی، چون نمایان شد، چون نمایان شد

                                      سینه و دست فاطمه، بوسه باران شد، بوسه باران شد

بـــانوی بــانوان عـالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

                                      ریــحانه نــبی اکــرم آمــد، خـــوش آمـد، خوش آمد

حـــرمسرای مـصطفی گشته نورانی، گشته نـورانی

                                    عرش و زمین و هم جهان، شد چراغانی شد چراغانی

بـــانوی بــانوان عـالم آمـد، خـوش آمـد، خــــوش آمد

                                      ریــحانه نــبی اکــرم آمــد، خـــوش آمـد، خوش آمد

                                                                                                  [خرازی قنات آبادی]


============================================================


زهـــرا کــه عـنایتش به دنیا برسد           بــاشد که به فــریاد دل ما برسد

یا رب سببی ساز که در روز جزا           پرونده ما بــه دست زهرا برسد

                                                                          [سید رضا مؤید]

                 ٭٭٭٭٭  

یا فاطمه جان دست من و دامانت            ای چشم امید هـمه بـر احــسانت

بادا به فـدایت پــدر و مـــادر من             ای گـفته مـحمد پـدرت قــربانت

                 ٭٭٭٭٭  

نــــور دل و دیـده پـیمبر زهـراست            اُم الحَسَنین و کُـفو حــــیدر زهراست

آن خــیر کـثیر را کـه فَــرط کــمال            ایـزد بستود و خواند کوثـر زهراست

                 ٭٭٭٭٭  

یا فاطمه ای منشاء خـــیر و بــرکات          مــهر تـو بود قـبولی صــوم و صـلات

فـرموده نبـی خـدا گــــــناهش بـخشد          هـر کس کـه بـرای تـو فـرستد صلوات

                 ٭٭٭٭٭  

سـینه اش بـوئید پـیغمبر که مینوی من است

                                             فاطمه هم فکر و هم سیما و هم خوی من است

یاد از بشکستن پهلوی او چون کرد گفت:

                                             بـضعه مـن روح مـا بـین دو پـهلوی مـن است

                                                                            [حسان]

============================================================


ای در دو جهان افضل زن ها، زهرا               بـــــــــــــهتر بود از مریم عذرا، زهرا

او مــــــــــــــادر یک مسیح باشد اما          تــــــــــــــــو مادر یازده مسیحا، زهرا

============================================================


عشقه عشقه عشقه

تو آسمون هوای

عشقه عشقه عشقه

تو سینه رد پای

عشقه عشقه عشقه

بهار عاشق های عشق

بارون بارون بارون

دوباره باز صدای

بارون بارون بارون

صدای خنده های

بارون بارون بارون

میاد از اوج آسمون

نوره نوره شب طراوته

نوره نوره فلک گذر گه عبور

نوره نوره تا بی کرانه های نور

ماه ماه ستاره ای که توی راهه

ماه شهاب این شب سیاهه

ماه که تاریکی بشه تباه

دل من که روشنه

تو گرمیه سرودنه

سرود سرخ بودنه

تو حالتی شبیه پر گشودنه

پی نشونه هر دری رو میزنه

برای محضر مسافر سحر

تو حسرت رسیدنه

عشقه عشقه تو آسمون هوای

عشقه عشقه تو سینه رد پای

عشقه عشقه بهار عاشق های عشق

بارون بارون دوباره باز صدای

بارون بارون صدای خنده های

بارون بارون میاد از اوج آسمون

رازه رازه تو قلب هر کی دل می بازه

رازه تبی که بین این نمازه

رازه تو شوق این شب دراز

آبه آبه طلوع جلوه های نابه

آبه تو پرده ای که از حجابه

آبه می باره گل مثل شهاب

شراب عشق باهر عشق

تو دست بی قرار عشق

تو چشم های خمار عشق

تو سینه های خسته ریشه داره عشق

کنار لحظه های انتظار عشق

قدم می ذاره روی عاشقونه ها

میون سبزه زار عشق

عشقه عشقه تو آسمون هوای

عشقه عشقه تو سینه رد پای

عشقه عشقه بهار عاشق های عشق

بارون بارون دوباره باز صدای

بارون بارون صدای خنده های

بارون بارون میاد از اوج آسمون

یاسه یاسه گلی که معنیه بهاره

یاسه شب ها از آسمون میباره

یاسه تموم میشه این انتظار

مادر مادر خرایم از شراب کوثر

مادر یه روز برات می میرم آخر

مادر فدا میشم با چشم تر

عشقه عشقه تو آسمون هوای

عشقه عشقه تو سینه رد پای

عشقه عشقه بهار عاشق های عشق

بارون بارون دوباره باز صدای

بارون بارون صدای خنده های

بارون بارون میاد از اوج آسمون

=============================================================


مـرآت صـفات کـــــبریا فــــاطمه است         زیـبا گـل باغ مـصطفی فاطمه است

ذاتـش سبب خـلقت مــــخــلوق جــــهان        همسر به علی مرتضی، فاطمه است

                                                                                      [محمود خطیبی (همدانی)]

  ============================================================


بر عالمیان رحمت رحمان، زهراست      در هر دو جهان سرور نِسوان، زهراست

نوری که دهد شاخه طوبی، اوست      کوثر که خدا گفته به قــــــرآن، زهراست

                                                                                             [حسان]

============================================================


بر افلاک حقایق زهرۀ حِلم وحیا زهرا               به بحر عصمت حق ، گوهر صدق و صفا زهرا

یگانه بانوی دین ،فخر نسوان بنی آدم                         فروزان شمع بزم محفل آل عبا زهرا

بتول طاهره خیرالنسا انسیۀ حوراء                            مهین اُمُّ الائمه ،بنت خیر الانبیا زهرا

غمام1فضل و کوه حلم و بحر علم ودانائی     سپهر عقل را بدر الدُّجی ، شمس الضحی زهرا

زکیّه بضعۀ ختم رسل ،صدیقه مطلق                    خیبر سرّ " ما اوحی " بامر مصطفی زهرا

غرض در خلقت زن بود حق را در وجود ا                    و گرنه بود در رتبت ، نبوّت را سزا زهرا

      گمان و وهم حیران است از وصف جلال او

  چو مستغناست از هر وصف و هر مدح و ثنا زهرا


1. غمام: ابر

========================================================== 

جلوه گاه عصمت و معیار ایمان فاطمه                       روح و جان مصطفی محبوب جانان فاطمه

مظهر اوصاف ذات کردگار ذو الجلال                               در رضای و در غضب مرآت یزدان فاطمه

احمد مختار آمد عطا از کردگار                                       هست او را کوثر و خیر فراوان فاطمه

طاهره ،روح و زکیه، نام او باشد بتول                          حانیه ، صدیقه ، عذرا ، مهرتابان  فاطمه

راضیه هم بر قضا وبر رضای  کبریا                              زین سبب مرضیه باشد نزد جانان فاطمه

نوریه ، منصوره ، حورا ، مریم کبری بود                             سیده ، محدثه ، مام امامان فاطمه

نور زهرا می درخشید به هنگام نماز                          عرشیان را اختر و شمس فروزان فاطمه

مریم وآسیه فخر بانوان عالمند                                لیک آن دو چون قمر خورشید تابان فاطمه

اُسوه صر و شهامت ، عزت و آزادگی                             هم مجاهد در ره اسلام و قرآن فاطمه

با خدیجه گفتگوقبل از ولادت می نمود                    مام را هم مونس و هم نور چشمان فاطمه

گر نبودی مرتضی کفوی برای او نَبُد                              یاور و هم رزم آن یعسوب ایمان فاطمه

گفت پیغمبر فدای او بود بابای او                              پاره تن مصطفی را ، روح و ریحان فاطمه

در بر معبود یکتا آن دُر نیکو سرشت                       روح پاکش خاشع و هم جسم لرزان فاطمه

پارسا و زاهد آن ذرّیه خیرالبشر                                        مقتدا بر زاهدان و پارسایان فاطمه

مستمدان را بُدی او دلنواز غمگسار                          در قیامت هست شافع  بر محبّان فاطمه

رخت نو پوشید اورا مصطفی بهر زفاف                              داد آن را در ره حق ، بینوایان فاطمه

زیوری کان هدیه از دخت گرام حمزه بود                    کرد انفاق ،اُسوه نیکی و احسان فاطمه

در سخن گفتن چو پیغمبر نبودی جزبتول                         در فضایل وارث ختم رسولان فاطمه

مهر افزون داشت او بر همسر خود مرتضی                     یاور آن شهسوار دین و ایمان فاطمه

بهترین وصف زنان حفظ حجاب و عفت است                     باشد این گفته های جاودان فاطمه

در حیا و شرم بودی بی نظیر آن پاکدل                    از علی هم رنج ها می کرد پنهان فاطمه

خطبه ی غرّای زهرا بر کمال او گواه                                 آسمان معرفت  را ماه تابان فاطمه

آفرینش جملگی صنع خدای قادر است                            غایت آن طاعت حق در بیان فاطمه

جمله ی توحید را تأویل نبود جز خلوص                     هست  تأول خلوص و متن ایمان فاطمه

نور قرآن ساطع و شرع خدا را ناطق است                  پیروان را می رساند تا به رضوان فاطمه

بوسه بر دستش پیمبر زد زروی احترام                  نزد او محبوب تر از جمله ی  خوبان فاطمه

حب قربیذر کلام الله مزد بعثت است                           مورد بغض و جفای ناسپاسان فاطمه

آه از بیداد ها و ظلم ها بی شمار                            دید بعد از مرگ پیغمبر به دوران فاطمه

صورت زهرا کبود از سیلی ناپاک شد                چهره از همسر همی می کرد پنهان فاطمه

محسنش مقتول و پهلویش ز ضرب در شکست                 درمیان آن در و دیوار نالان فاطمه

در جوانی دیده از دنیای فانی بست او                شد شهید اندر ره معشوق و جانان فاطمه

عاشقا گر حب زهرای بتولت بر دلست                        پیروی کن از مرام فخر نسوان فاطمه

============================================================

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

فرخنده میلاد زهرای اطهر است                   روح وجان و دل قلب پیغمبر است

گوئید ای مسلمین با صوتی دلنشین

 مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

خانه مصطفی نو باران شده                                   نور فروزان حق نمایان شده

او بود زاده طاها و یاسین

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

خلقت فاطمه ،گر دو جهان نبود                   اثری از احمد و شاه مردان نبود

امّ ابیهایش خوانده سلطان دین

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

آمد آن نو گل گلزار احمدی                          شاخه ای از گل سرخ محمدی

آمد محبوبه حق رب العالمین

مرحبا  مرحبا – آفرین آفرین

=========================================================


ای خدیجه کبری سرّ اکبر آوردی                   دختری پدر پرور بر پیمبر آوردی

هل اتی قمر یاسین قدر و کوثر آوردی                        جان احمد آوردی ، کفو حیدر آوردی

هرچه وصف او گویم باز برتر آوردی

در جلال او ماتند عارفان ربّانی

ذات اقدس حق را کوثر است این دختر          خاتم النبین را دختراست این دختر

مرد هر دوعالم  را همسر است این دختر       یازده مسیحا را مادر است این دختر

آسمان عصمت را اختر است این دختر

در حجاب قدوسی با جلال نورانی

در کمال یاسینی ، در جلال طاهائی             در سپهر منصوره ،در بهشت حورائی

اعتبار قرآنی ، افتخار بابائی                                    تو تمام توحیدی ، تو بتول عذرائی

کفو حیدر کرار ، لیک کفو یکتائی

کعبه دل عالم خانه گلین تو                                    آسمانیان دارند سجده بر زمین تو

بوسه گاه تو پیمبر صورت و جبین تو             علم اوّل و آخر نقشی از نگین تو

نی عجب اگر بخشی مهررا  سلیمانی

تو بهشت و ساداتند لاله های رعنایت                      صد هزار طوبی خ پیش قد و بالایت

کعبه رسول الله حُسن عالم آرایت                ملک ناتمام دل غرق در تجلایّت

جام کوچکی کوثر از یم تولایت

                            شیعیان به محشر نیست از شراب روحانی

=============================================================


براحمد و بر کوثر قرآن صلوات                                 بر طلعت محبوبه ی یزدان صلوات

بر روح مطهر امام و شهدا                                        بر فاطمه مادر شهیدان صلوات

***                                                                      

ما چشم عطا به لطف سر مد  داریم                        هر چند گناه و جرم بی حد داریم

شاید نشود نصیب دوزخ تن ما                                 چون دوستی آل محمّد داریم

***

امشب که شب ولادت فاطمه است                           چشم همه بر عنایت فاطمه است

هم آمده روز مادر و هفته زن                                   هم عید امام و حضرت زهرا داریم

***

ذات ازلی که فیض سرمد می داد                            دسته گل یاس دست احمد م داد

آن شب که خدیجه فاطمه می آورد                           حق آینه ی خود به محمد می داد

***

روز میلاد یگانه دختر پیغمبر است                حضرت صدیقه کبری شفیع محشر آمده است

روز مادر مردم ارگویند باشد بی سند                        با سند سادات راامروزروز مادر است

***

ای بقیع ای حریم سوته دلان                                               جان به قربان اشک زوّارت

آرزو دارم ای بقیع امسال                                                    سر گذارم به روی دیوارت

***

احمد که به جمله انبیاء خاتمه است                                   برعرش خدا وجود او قائمه است

با این که بود فخر دو عالم اما                                        فخریه کند که دخترش فاطمه است

============================================================


امروز عالمی ز تجلی منور است
میلاد با سعادت زهرای اطهر است
مولود پاکی آمده از غیب در شهود
کز او وجود عالم و آدم سراسر است

 

از ره رسیده موکب بانوی بانوان
کائینه تمام نمای پیمبر است
نور خدا ز فرش نتق میکشد بعرش
روشن بروی فاطمه چشم پیمبر است
در وصف او گر ام ابیها شنیده ‏ای
این خود یک از فضائل آن پاک گوهر است
هر مادر آورد پسر از اوست مفتخر
بالنده مانده گیتی از این نیک دختر است
احمد وجود پاک او را روح خویش خواند
با آنکه خود به مرتبه روح مصور است
در حیرتم چه مدح سرایم به حضرتی
کو را مدیحه خوان ز شرف ذات داور است
تنها نه دختر است رسول خدای را
کز رتبه بر ولی خدا نیز همسر است
هستند گوشواره دو دلبند تو به عرش
بی شک دل تو عرش خداوند اکبر است
حاکی است از وقایع ما کان و ما یکون
متن صحیفه‏ اش که به قرآن برابر است
ربط رسالت است و ولایت جناب تو
بل این دو را وجود تو معنا و مصدر است
او هست عصمت و الله چندان شگفت نیست
کز چشم خلق تربت پاکش مستّر است
بر آستان توست ز جان منجلی صغیر
عمریست چشم و روی نیازش بر این در است
 صغیر اصفهانی

منبع:هیئت مکتب الباقر
 

============================================================


جهان آفرینش را شکوهی دیگر است امشب
زمین و آسمان از هر شبی زیباتر است امشب
فلک آراسته بزمی ز ماه و زهره و پروین
عطارد باده گردان، مشتری، را مشگر است امشب

 

زمین گلشن، فلک روشن بشر شادان ملک خندان
فضا خرم هوا دلکش صبا جان پرور است امشب
بگوش دل شنو آوای مرغ شب که می ‏گوید
شب میلاد زهرا دختر پیغمبر است امشب
چه زهرا عصمت پاک خدا ناموس پیغمبر
چه زهرا کز فروغش ملک هستی انور است امشب
خدا تبریک می‏ گوید ملک تسبیح می‏ خواند
که ختم الامرسلین را دختری مه پیکر است امشب
چه دختر بضعه خاتم چه دختر مفخر آدم
که میلادش بشر را سوی رحمن رهبر است امشب
از این مهر جهان ‏آرا که تابید از سپهر دین
دل هر ذره‏ ای تابان همچو خاور است امشب
ببار ای بر رحمت رحمتت را بر گنه‏کاران
که رحم رحمهللعالمین را در بر است امشب
موید گر سیه شد از گنه طومار  اعمالت
ثنای فاطمه روشنگر این دفتر است امشب

سیدرضا موید

============================================================


فــاطــمـــه ای گــل گــلزار نـبی

نــور چـشــمــان نـبـــی عـــربـی

فـاطـمــه ای در دریـــای حــیــا

مـظـهــر عـصـمـتـی و بحر سخا

 


ایــکـه در وصــف تـو آمد کوثر

گــشـتــه ای مــام شـبـیـر و شبر 

ایـکـه تــو ســیـــده نــســـوانـی

کــوثـری تــرجــمــه قــــرآنـــــی

فـاطـمـه مـظـهـر ذات سـبـحــان

زیــنــت آرای مــقــام رضــــوان

ایـکه بـر عـرش خـدا قائمه ای

راضــیــه مـرضـیـه و فـاطمه ای

ای مـهـیـن بـانـوی ام الـنـجــبـا

افـتـخـاری تـو بـاصـحـاب کــسـا

چـشـم احـمـد ز لـقـایـت روشـن

گــشـتـه عـالم ز صـفایت گلشن

مـصـطفی شاد ز تو نوزاد است

مـفتخر حیدر از این میلاد است

فـ‍اطـمـه نـوگـل بـاغ طـاهـاسـت

جان او جان رسول دو سراست

حق تو را عصمت کبری خوانده

مـصـطـفـی ام ابـیـهـــا خــوانــده

حـوریـان مـحـ‍و رخ مــاه تـوانـد

قـدسـیــان خــادم درگـاه تـوانــد

تــا بـمـدح تــو «حـیاتـی» دم زد

پـشــت پـــا بـــر هـمـه عالم زد

شاعر؟؟؟

============================================================


     اى بى نشانه‏ اى كه خدا را نشانه‏ اى

هر سو نشان توست، ولى بى نشانه ‏اى

اى روح پر فتوح كمال و بلوغ و رشد

چون خون عشق در رگ هستى روانه‏ اى

 


با ياد روى خوب تو مى‏ خندد آفتاب

بر خاك خسته رويش گل را بهانه ‏اى

اى ناتمام قصه شيرين زندگى

تفسير سرخ زندگى جاودانه‏ اى

تصوير شاعرانه در خود گريستن

راز بلند سوختن عارفانه‏ اى

هيهات، خاك پاى تو و بوسه ‏هاى ما؟!

تو آفتاب عشق بلند، آستانه‏ اى

در باور زمانه نگنجد خيال تو

آرى حقيقتى بحقيقت فسانه‏ اى

زهراى پاك اى غم زيباى دلنشين

تو خواندنى‏ ترين غزل عاشقانه ‏اى

منبع:مرکز نشر اعتقادات

==========================================================


 

آن شب زمين مكه بر خود ناز مى‏ كرد

با ناز خود درهاى رحمت باز مى‏ كرد

آن شب حرم سر تا قدم حق را هدف بود

گوياى تكبير بلال از هر طرف بود

 


آن شب شفق در باغ دلها لاله مى ‏كاشت

آن را به عشق يار هجده ساله مى‏ كاشت

آن شب سحر سجاده ‏ى دل باز مى‏ كرد

قامت به قد قامت، مودّت ساز مى ‏كرد

آن شب فلق شعر گل مهتاب مى‏ خواند

از بهر غم، شادى، حديث خواب مى ‏خواند

آن شب سپيده جامه بر تن چاك مى‏ كرد

گرد ملال از روى احمد پاك مى‏ كرد

آن شب زمان چرخ و فلك را تاب مى ‏كرد

كلك قضا لوح قدر را آب مى‏ داد

آن شب زمين آبستن شور و شعف بود

غواص دل آماده‏ ى صيد صدف بود

آن شب منا شعر مباركباد مى‏ خواند

زيبا سرود آن شب ميلاد مى‏ خواند

آن شب خديجه بود و درد بار دارى

از باردارى بود كارش بيقرارى

آن شب ز تنهايى روانش رنج مى ‏برد

رنج شكوفايى به پاى گنج مى‏ برد

آن شب زنان مكه بر او پشت كردند

از او بريدند و نكوهش مشت كردند

آن شب درّ ناسفته ‏اى، بحر كرم سفت

طفلى كه بودش در رحم با او سخن گفت

آن شب ميان آن دو اسرارى مگو بود

وقت شكوفايى نخل آرزو بود

آن شب به مادر از بهشت و حور مى ‏گفت

از مرگ ظلمت در ديار نور مى‏ گفت

آن شب سحر آهنگ شادى ساز مى ‏كرد

در را براى صبح صادق باز مى‏ كرد

آن شب خديجه بود و آه جانگدازش

لطف خداى مهربان و سوز و سازش

آن شب بهشتى بانوان امداد كردند

با يارى خود قلب او را شاد كردند

آن يك به دستش ساغرى آكنده از مُل

آن يك برايش سندس و استبرق و گل

آن يك به پايش با ترنم لاله مى ‏ريخت

لبخند از لب در، ديار ناله مى‏ ريخت

آن يك برايش باده در پيمانه مى ‏كرد

آن يك پريشان گيسوانش شانه مى ‏كرد

مريم به گوشش آيه انجيل مى‏ خواند

آسيه بهرش داستان نيل مى‏ خواند

سارا برايش عود و عنبر دود مى ‏كرد

او را مهيا بهر يك مولود مى‏ كرد

ناگه خدا از راز هستى پرده برداشت

آهنگ فتح نور در شهر سحر داشت

تا مصطفى را ابتران ابتر نخوانند

شعر هجا در وصف پيغمبر نخوانند

ام القرا آيينه دار نور گرديد

چشم كج انديشان عالم كور گرديد

كون و مكان را ذات حق زيب و فرى داد

بر خاتم پيغمبرانش دخترى داد

آن هم چه دختر نازنين و ناز پرور

دختر نه بلكه بر يتيم مكه، مادر

بالاتر از او بين زنها دخترى نيست

در امتحان همسرى شد نمره ‏اش بيست

هر تار مويش آيه حبل المتين است

بر حلقه ‏ى انگشتر خاتم، نگين است

آمد به دنيا عصمت كبراى سر مد

ام‏ الائمه فاطمه ام ‏محمد

آمد به دنيا شاهكار كلك خلقت

گنجينه شرم و حيا و كان عصمت

آمد به دنيا آنكه نورش منجلى بود

معراج احمد بود و منهاج على بود

آمد به دنيا آنكه هستى هست مستش

از مستى هستى بشر شد پاى بستش

گر او نبودى هستى عالم نبودى

مشهودى از آب و گل و آدم نبودى

گر او نبودى زندگى بى محتوا بود

در پرده ابهام آيات خدا بود

او رحمتى بر رحمةللعالمين است

او زينت آيات قرآن مبين است

بر جسم ختم‏ الانبيا روح است زهرا

بر كشتى عدل على نوح است زهرا

آئينه دار نهضت پيغمبر است او

بهر پدر دلسوزتر از مادر است او

مظهر خدا هست و خدا را اوست مظهر

ساقى على هست و على را اوست كوثر

شرمنده از نور جمالش آفتاب است

درس نخستين بر زنان حفظ حجاب است

لبهاى ختم الانبيا بوسيد دستش

پيمانه صبر على گرديد مستش

از بس كه داده ذات حق قدر و مقامش

قد قامت احمد بود از احترامش

بى فاطمه نام نبى معنا ندارد

فرقى على با حضرت زهرا ندارد

منبع:مرکز نشر اعتقادات

=============================================================


 

پرواز می دهیم كه بال وپرت كنیم
معراج می بریم كه پیغمبرت كنیم
دیگر بس است خلوت چله نشینی ات
وقتش رسیده است مقرب ترت كنیم

 

دسته گل قدیمی خود را از این به بعد
دست تو می دهیم كه تاج سرت كنیم
حالا نماز شكر بخوان فدیه ات بده
تا صاحب زلال ترین كوثرت كنیم
می خواستیم فرق كنی با پیمبران
می خواستیم آینه ی دیگرت كنیم
این سیب را بگیر و برای خودت ببر
وقتش شده است فاطمه را دخترت كنیم
شایسته است با پدر فاطمه شدن
از خانواده ی پسری ابترت كنیم
می خواستیم نسل تو زهرا نسب شود
ضرب المثل برای عجم تا عرب شود
خورشید، آفتابی انور فاطمه است
صبحی اگر كه هست بدهكار فاطمه است
آیینه اش سه مرتبه خود را ظهور داد
پیغمبر و علی همه تكرار فاطمه است
هر جلوه ای كه جلوه ی نوری نمی شود
زهرا شدن فقط و فقط كار فاطمه است
شام زفاف پیرهن كهنه می برد
این تازه اولین شب ایثار فاطمه است
فردا اسیر دست جهنم نمی شود
امروز هر كسی كه گرفتار فاطمه است
زهرا اگر نبود ولایت نداشتیم
گمراه می شدیم و هدایت نداشتیم
زهرا بنا نداشت خودش را بنا كند
می خواست بند ه باشد و یا رب بنا كند
مثل علی عروج نمازش امان نداد
اصلا به پای پر ورمش اعتنا كند
تا كه مدینه از گل توحید پر شود
كافی است در قنوت خدا را صدا كند
طبق روال هر شب جمعه نشسته تا
قبل از خودش سفارش همسایه را كند
دستی كه پیش خانه ی زهرا دراز نیست
در شرع بر جنازه ی آن كس نماز نیست
او آمد و خزان زمین را بهار كرد
بر شاخه ها شكوفه ی عصمت سوار كرد
آیا بدون مهر مناجات فاطمه
می شد به سجده كردن خود افتخار كرد؟
وقتی شب زفاف پیمبر رسید و بعد
بین علی و فاطمه تقسیم كار كرد
خوشحال شد تمامی احساس معجرش
وقتی رسول فاطمه را خانه دار كرد
آن هم برای حاجت مسكین شهر بود
روزی اگر ز حادثه میل انار كرد
اخلاص پینه هایش همیشه زبانزد است
از بسكه دست فاطمه در خانه كار كرد
وقتی تمام قاطبه ها بی حماسه بود
خود را خمیده كرد ولی ذوالفقار كرد
پس می شود برای عوض كردن زمان
نو آوری فاطمه را اختیار كرد
بی فاطمه كه شیعه شكوفا نمی شود
شیعه مرید دشمن زهرا نمی شود
دنیا ندیده است سفر های این چنین
جز در هوای فاطمه پرهای این چنین
دیروز می شدند درختان بدون سر
امروز می دهند ثمر های این چنین
سر می دهیم و منت یاغی نمی كشیم
همواره سر خوشیم به سرهای این چنین
دارد بساط كفر زمین جمع می شود
پیچیده در زمانه خبر های این چنین
اصلا بعید نیست رو كند به ما
از مادری چنان و پسرهای این چنین
لبنان مگر چه داشت به جز نام فاطمه
آری عجیب نیست ظفر های این چنین
دل های ما همیشه پر از یاد فاطمه است
این سرزمین قلمرو اولاد فاطمه است
" علی اکبر لطیفیان "

===========================================================


دریا غریق مرحمت بی كران تو
هفت آسمان تجلی رنگین كمان تو
خورشید ناز می كشد از ذرهای خاك
آنجا كه صبح می گذرد كاروان تو

 

صدها فرشته بال نهادند بر زمین
تا دامن خدیجه شود میزبان تو
بهتر شد آن زنان قریشی نیامدند
حوا و مریم اند پرستار جان تو
بر قلبهای خسته ما هم نزول كن
ای جبرئیل تا به سحر هم زبان تو
یك شاخه یاس در دل مجروح كاشتیم
تنها به احترام مزار نهان تو
در بارش است رحمت بی حد ابر تو
پنهان شده است مثل شب قدر قبر تو
تسبیح تو كه تربت حمزه به قاب داشت
در سینه اش شمیم دعاهای ناب داشت
از كور نیز وقت سخن رو گرفته ای
هر چند چهره تو ز نور احتجاب داشت
در شكر روزه ا ی كه در سه افطار با تو بود
دستت برای خواهش سائل جواب داشت
جسمت نخواست رخت عروسی به تن كند
از بسكه از بساط جهان اجتناب داشت
با عطر یازده سحر این باغ آشنا ست
هر چند عمر مادر گلها شتاب داشت
بیتی به شعر صائب تبریزی آمده است
آن شاعری كه طبع روان همچو آب داشت
(( چون صبح زندگانی روشندلان دمی است
آن هم دمی كه باعث احیای عالمی است ))
ای جلوه شكوه و جلال پیمبری
تو حجت همیشه به آل پیمبری
قد راست كرده بود و تنومند مانده بود
از آب چشمه ی تو نهال پیمبری
آنجا كه بحث كیفیت عرش می شود
جز سینه ی تو نیست مثال پیمبری
مرهم به زخم های احد بیشتر بنه
تو با خبر همیشه ز حال پیمبری
كمتر به سینه جای بده بوسه ی نبی
جاری شده است اشك زلال پیمبری
این لحظه های اخر از احمد جدا مباش
اسوده نیست بی تو خیال پیمبری
قدری صبور باش بهشت دل نبی
تو زود می رسی به وصال پیمبری
چون تو تمام آینه خلق احمدی
هر روز روز توست به سال پیمبری
ایام شادمانی و روز ولادت است
هنگام شاد بودن و وقت عبادت است
در مصحف خدای تعالی نوشته بود
این نور با طهور ولایت سرشته بود
پیش از شروع خلقت این خاك و آسمان
این دانه را به مزرعه عرش كشته بود
از بسكه بود دست توسل به سمت تو
هر گوشه ای ز چادر تو رشته رشته بود
چندی به التماس زمین كرده ای نزول
این آخرین مسافرت یك فرشته بود
عالم هنوز طعم محبت به جان نداشت
حب تو در صحیفه مومن نوشته بود
ما را ببخش مدح تو كوثر نداشتیم
ما غیر چند واژه ابتر نداشتیم
هر دختری كه ام امامت نمی شود
یا مادر پیمبر رحمت نمی شود
در مجمع خلایق حق فاطمه یكی است
این وحدت است شامل كثرت نمی شود
آنجا كه پای كفو علی هست در میان
هر دختری كه لایق وصلت نمی شود
از اینكه آب مهریه ات بود روشن است
هر خانه ای كه خانه رحمت نمی شود
فردا بیا كه باز قیامت بپا كنی
ای بانویی كه بی تو قیامت نمی شود
با اشتیاق سمت صراط آورید رو
زهرا بدون برگ شفاعت نمی شود
این سینه باز حال و هوای مدینه خواست
یا رب دعای كیست اجابت نمی شود
آخر مدینه راز پس پرده داشته است
آخر مدینه یار سفر كرده داشته است
لطف مدام حضرت یاسین به دست توست
آری دعا به دست تو آمین به دست توست
آنجا كه سینه در تب اندوه سوخته است
آرامش دوباره و تسكین به دست توست
پیر خمین جلوه ی فرزندی ی تو داشت
یعنی كه عزت و شرف دین به دست توست
آنجا كه ابر فتنه گری سایه گسترد
نابودی تمام شیاطین به دست توست
سلام با دعای تو پیروز می شود
آری كلید فتح فلسطین به دست توست
این انقلاب جلوه ای از كوثر تو بود
بر روح تو سلام خدا و دو صد درود

" جواد محمد زمانی "

==========================================================


شنید گوش دلم مژده از ولادت زهرا
گشود بلبل طبعم زبان به مدحت زهرا
فضاى کعبه منور شد از فروغ جمالش‏
صفا گرفت صفا از صفاى صورت زهرا

 

خداى اکبر و اعظم نکرده خلق به عالم
ز نسل حضرت آدم زنى به شوکت زهرا
به جز خدیجه کبرا که هست مظهر عصمت
نزاد مادر دیگر زنى به عصمت زهرا
بخوان حدیث کسا و بین که خالق یکتا
نموده خلقت دنیا براى خلقت زهرا
نهاده ساره سربندگى به پاى سر یرش
ستاده هاجر چو خادمان به خدمت زهرا
چو اوست نور حق و حق در او نموده تجلى
به غیر حق نشناسد کسى حقیقت زهرا
ولى چه سود که با این همه جلالت و شوکت
زمانه بود مدام از پى اذیت زهرا
چنان به درد و مصیبت نمود صبر و تحمل‏
که صبر شد متحیر ز صبر و طاقت زهرا

============================================================


دیده بگشا و نگر عالم و مافیها را
رشک فردوس برین کرده خدا دنیا را
هر چه را می نگرم همچو گل خندان است
میدهد مژده صبا آمدن زهرا را

 

بر خدیجه رسد از عالم بالا تبریک
مصطفی شاکر و ساجد صمد یکتا را
مولد حضرت زهراست که انوار رخش
کرده مبهوت مه مهر جهان آرا را
آمدند آسیه و مریم و هاجر که کنند
یاری و خدمت آن بانوی بی همتا را
تابناک اختری از بیت نبوت سر زد
کرده روشن بجهان چشم و دل طاها را
آفریده است خداوند جهان فاطمه را
تا نماید به جهان عاطفه و تقوا را
خلقت عالم هستی به طفیل زهراست
گفته خلاق جهان این سخن زیبا را
اگر این گوهر یکتا نمی آمد به وجود
کس سزاوار نبد همسری مولا را
معنی سوره کوثر بجهان شد تفسیر
تا که بگذاشت به دربار ولایت پا را
با همان عمر کم و زندگی کوتاهش
ترجمان شد شجر طیبه طوبی را
یازده اختر تابنده آن پاک سپهر
برده از روی زمین ظلمت جانفرسا را
مادر دهر نیاورد و نخواهد آورد
همچو زهرا زن فرزانه حق پویا را

==========================================================


باز طبع آفرينش كرده گل

درمديح نوگل ختم رُسل

تاسُرايد يك سبدسرشارنور

دسته دسته ازغزل هاىبلور

وانگه ازشوق حضورحضرتش

 


وزشعف لبريزشورحضرتش

ريزدازهرسوبه پايش بى درنگ

شاخه شاخه ،دسته دسته ،رنگ رنگ

وَه چه زيباصنع زيباآفرين

نقش اورازدرقم صدآفرين

جنس اورامى توان ازياس گفت

نام اورا لاله احساس گفت

قبراوسرچشمه گوهرفشان

بارگاهش قلب امكان رانشان

آفتاب ازنور رويش منفعل

ماهتاب ازروى ماه اوخجل

شاعر :حاج رضا فلاح ( امین

منبع:سایت مداحان قم

============================================================


ای ز تو پیغامبران را شرف

لؤلؤ و مرجان خدا را صدف

راضیه و مرضیه و عالمه

سیدة النساء یا فاطمه

 


آینة سیرت ختم رسل

دانش کل عصمت کل عقل کل

دختر دین مادر دین کیست تو

نور سماوات و زمین کیست تو

مام دو عیسای مسیح آفرین

بر دو مسیحت ز مسیح آفرین

وصف تو و مدح تو خیرالکلام

مادر سادات علیک السلام

مادر روحانی روح الامین

ذریه ات ستارگان زمین

روح علی جان محمد تویی

سورة فرقان محمد تویی

دست خدا دست به دامان توست

مادری ختم رسل شان تو است

بوسه گه ختم رسل دست تو

نفس محمد شده پابست تو

آیة تطهیر گل دامنت

هست خدا پیشتر از بودنت

عمر تو ای مادر ما کم نبود

نور تو بود و همه عالم نبود

دخت نبی مادر آدم سلام

سیدة النساء عالم سلام

در یم غم ها به علی نوح کیست

بین دو پهلوی نبی روح کیست

روح عبادات سلام علیک

مادر سادات سلام علیک

مصحف مهر تو کتاب همه

درس حجاب تو حجاب همه

جنت موعود پیمبر تویی

آرزوی احمد و حیدر تویی

حسن تو نقش قلم ابتداست

سینة پاک تو بهشت خداست

پیک خدا فخر کند بر همه

این که منم هم سخن فاطمه

جان نبی در بدنی فاطمه

محور هر پنج تنی فاطمه

کعبه دهد تکیه به دیوار تو

چشم علی تشنه به دیدار تو

صورت تو سیرت پیغمبر است

صحبت تو حرف دل حیدر است

مصحف ناخواندة حق صدر تو است

لیله قدری که نهان قدر تو است

ای همه دم ذکر خدا بر لبت

روح علی محو نماز شبت

کعبة دل هاست سرایت هنوز

پشت سر ماست دعایت هنوز

کشور ایران حرم پاک تو است

هر وجبش قبضه ای از خاک تو است

ای کرمت شامل حال همه

مادر سادات بنی فاطمه

نعمت هستی نمک فاطمه است

ملک الهی فدک فاطمه است

ای که به خاک تو فدک گم شده

بین سپاه تو ملک گم شده

یاس کبود از اثر خارها

حیف که کشتند تو را بارها

وصف تو اینگونه به ما رسیده

ایتها الصدیقة الشهیده

اجر رسالت شرر نار شد

یار تو تنها در و دیوار شد

دیو کجا غرفة حورا کجا

شعله کجا صورت زهرا کجا

سرو علی گرچه قدت خم شده

پشت ولایت ز تو محکم شده

مادر یازده ولی کیست تو

فدایی راه علی کیست تو

آتش بیت تو دل عالم است

شعله ای از آن نفس میثم است

شاعر : حاج غلامرضا سازگار

============================================================


ای هنر منجلى كردگار                   اى سبب چرخش لیل و نهار

اى حرمت دست نیازیدنى               شأن و مقامات تو نادیدنى

فتح فتوح همه خلقت تویى              احسن خلق آیه عصمت تویى

در همه ‌ی مُلك و مَلَك مُبدعى         بر همه اسرار تو مستودعى

اى تو به اخیار وجیهةاللَّه                بر همه ابرار ولیةاللَّه

كوثریت نخله والاستى                   كثرت آن شاخه طوباستى

 


در همه جا نسل سیادت زتوست      وز همه رو بال سعادت ز توست

كار خدا منقبت حضرتت                  معرفت از ناحیت حضرتت

سقف زمان آینه بندانِ توست           ابر كرم فاطمه بارانِ توست

رایحه سیب بهشتى توراست          مقصدم از پاك سرشتى توراست

آب و گل ما ز تو پرداختند                خانه دل با گل تو ساختند

پنجره خانه دل رو به توست             مرغ دل خسته پرستوى توست

عالم و آدم همه شیدائیت               شمس و قمر پرتو زهرائیت

زهره زهرا دو جهان نام توست          كن فیكون بسته به اقدام توست

فاش كنم گرفته بى تملق               بر تو اراده خدا تعلق

فاش كنم قصه لولاك را                  خلق سماواتى افلاك را

این من و این دینم واین حرف ‏نغز       فاطمه، احمد و على اسم رمز

اسم تو موجود مطیع خداست          آن محك رمز بدیع خداست

نام تو در بوته هر امتحان                 گشت قبول از هنر كن فكان

آن چه صفات است به ‏اسماء حق     در همه موصوف تویى اى سَبَق

كى ثمر فعلیه خاتمى؟                  خاصیت اسمیه اعظمى

آنچه ‏كه ‏مدح ‏است ‏به ‏ام ‏الكتاب       وصف ‏تو زهراست ‏به‏ هر فصل ‏و باب

هركه ره و رسم ولایت رود              تازه به سرمنزل عصمت رسد

اى به مسیرتو خدا آشكار               رمز على دوستیم فاش دار

با تو مسیر ازلى ممكن است           مشى تو با ذكر على ممكن است

با همه اخلاص و صفا خوانمت          فاطمه جان عین خدا دانمت

بى تو پذیرش نشوند انبیاء              بى تو به جایى نرسند اولیاء

معجزه و مصحف و لوح و قلم            از ید و بیضاء تو گردد علم

یاد كنم از یكى از معجزات               معجزه‏اى كز پى آن شد نجات

فاش چو شد در صده چارده            روح خدا همچو مه چارده

روز تو با روز خمینى رسید               نهضت زیباى حسینى دمید

باز نمودى به على یاورى                باز تو كردى به نبى مادرى

فاطمه جان آمنه ‏اى كرده ‏اى           هدیه به ما خامنه ‏اى كرده‏ اى

ام ابیها اگرت نام شد                    خلقت تو ضامن اسلام شد

شاعر : ژولیده

============================================================


فاطمه گویاترین فریاد عشق             روح سبز عاطفه، همزاد عشق

ای دلت پر نور تر از آفتاب                 ای كلامت عشق را تفسیر ناب

موج زن در هر كلامت شط نور           خطبه هایت شرح ناب خط نور

 


حرفهایت مرهم زخم علی               خطبه ات برّان چو شمشیر ولی

مظهر یكتا پرستی جز تو كیست        راز نامكشوف هستی جز تو كیست

رخ نهان می كرد از شرم تو ماه         پیش تو خورشید گم می كرد راه

مریم از تو معرفت آموخته                 چشم بر دست تو هاجر دوخته

دست اعجاز تو موسی آفرین            بر تو گوید صد چو موسی آفرین

آب كوثر اشكهای چشم توست         آتش دوزخ نشان خشم توست

ای شب تردید را صبح یقین              آفتاب آسمانی در زمین

در تنور عشق چون بگداختی            با علی با قرص نانی ساختی

با علی آن سوی باور رفته ای           تا خدا با بال حیدر رفته ای

در فصول بی بهار عاطفه                 آمدی با كوله بار عاطفه

آمدی در وادی لبریز ظلم                 ای بهار عدل در پائیز ظلم

آمد و با خامه ای از جنس درد          عشق را بر لوح دل ترسیم كرد

ای فروغ دیدگان بو تراب                  نور نابی نور نابی نور ناب

در سر سودایی من شور توست       حیرت آیینه از منشور توست
شاعر : نعمت الله شمسی پور

============================================================


نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو

عروج کردن سمت کمال یعنی تو

نشسته ام بنویسم تصورت ، هیهات

فراتر از جریان خیال ، یعنی تو

 


محبت تو همان آینه است و مهرت آب

تو آب و آینه ای پس زلال یعنی تو

زبرگهای تو بوی رسول می آید

گل محمدی بی مثال یعنی تو

مسیر رد شدنت را کسی نگاه نکرد

جمال زیر نقاب جلال یعنی تو

تو نور و نور علی نور و خالق النوری

تو از تصور خاکی نشین ما دوری

تو آن دعای رسولی که مستجاب شدی

برای خانه خورشید آفتاب شدی

یگانه دختر احمد شدن مراد نبود

برای ام ابیهایی انتخاب شدی

تو مرتضی نشده اینهمه صدا کردی

تو مصطفی نشده صاحب کتاب شدی

علی به پای تو شد زره زره آب و سپس

تو هم به پای علی زره زره آب شدی

تو عادلانه ترین فیضی و دو تا نه سال

نصیب روح نبی و ابو تراب شدی

تو آفتاب رسولی و آسمان علی

تو روح سینه پیغمبری و جان علی

شب سیاه بگیرد تمام دنیا را

اگر زخلق بگیرند نام زهرا را

هزار سال به جز آستانه کرمت

نبرده ایم در خانه ایی تمنا را

زروی عاطفه خوابت نمی برد شبها

اگر روا نکنی حاجت گداها را

قرار نیست به نان مدینه لب بزنی

زسفره ات نگرفتند رزق بالا را

برای آنکه مقام تو را نشان بدهند

نموده اند فراهم بساط فردا را

دل رسول خدا را اسیر درد مکن

مگیر از سخن خویش لفظ((بابا)) را

بگو (( پدر )) که نبی را حیات می بخشی

ز درد و غصه دلش را نجات می بخشی

زمین بدون نگاهت ، تب بهار نداشت

شبیه کوه بلندی که آبشار نداشت

بعید نیست ببخشی همه قیامت را

نمی شود ز تو اینگونه انتظار نداشت

دعای پشت سر تو مراد مولا بود

و گرنه هیچ نیازی به ذولفقار نداشت

بهشت ، منزل توست این همه طلب دارد

و گرنه هیچ کسی با بهشت کار نداشت

دوازده نخ وصله به چادرت دیدند

به ساده زیستی ات عمر روزگار نداشت

همه جهیزهات بود چند ظرف گلی

تجملات برای تو اعتبار نداشت

شب عروسی خود یاد قبر افتادی

شکوه رخت نوات را به سائلی دادی

بهشت هستی و عطر معطری داری

همیشه آب و هوای معطری داری

به نیمی از نفست انبیا بزرگ شدند

تو از قدیم دم ذره پروری داری

صحیفه ی تو تماماتنزل وحی است

از این لحاظ تو قران دیگری داری

یتیم مکه بدهکار مهربانی توست

تو گردن پدرت حق مادری داری

یگانه علت غایی خلقتی ، زین رو

تو با تمامی خلقت برابری داری

ظهور ظاهرت انسان و باطنت حور است

ولایتی که تو داری ولایت کبراست

نبینم از نفست آه آه می ریزی

شبیه برگ گلی گاه گاه می ریزی

تو دست و سینه و پهلو می آوری داری . . .

به پای شیر خدایت سپاه می ریزی

میان اینهمه درگیری ای شکسته غرور

به دست بسته ی مولا نگاه می ریزی

چقدر فکر حسینی ، به فکر گودالی

چقدر اشک براین بی پناه می ریزی

صدای کشته ی گودال را بلند مکن

به گیسویی که کف قتلگاه می ریزی 

منبع:انجمن مداحان بابل

============================================================


باز درهاي عنايت همه باز است امشب

شب قدر است و شب راز و نياز است امشب


هر چه نور است در آفاق حجاز است امشب

افق مكه تماشا گه راز است امشب

ساقي كوثر و پيمانه و مستي آنجاست

راز نشناخته ي عالم هستي آنجاست

منبع:انجمن مداحان بابل

 ============================================================


فاطمه ای شمسۀ ایوان حق

فاطمه ای برتر از هر ماخلق

فاطمه ای معنی آیات رب

 


هستِ هستی را تو می باشی سبب

فاطمه ای مصدر فیض ازل

فیض را هستی تو اسباب وعلل

فاطمه ای نورِ نورِ نورِ نور

ای که می پوشانده ای خودرا زکور

فاطمه راضیّه زهرا،ای بتول

کیستی تو ؟ای مهین دخت رسول

کیستی که مدح تو گوید خدا

مصطفی گوید تورا روحی فدا

تو گل بستان و.باغ سرمدی

قُرّة العین رسول امجدی

نور حق گردد زرویت جلوه گر

بوسه بر دستت زند خیر البشر

بر تو از سوی خدا آمد سلام

پیش پایت مصطفی کرده قیام

جان طاها قلب یاسین فاطمه

مایۀ ابقاء آئین فاطمه

ای نبی را جان ، علی راهمنفس

خلقت تو بهر حیدر بود وبس

تو نبودی مصطفی کوثر نداشت

تو نبودی مرتضی همسر نداشت

تو نبودی حضرت آدم نبود

تو نبودی خلقت عالم نبود

معنی لو لاک هستی فاطمه

نورِ نورِ پاک هستی فاطمه

منبع:انجمن مداحان بابل

==========================================================


 

با توأم ای شیعه رفعت را ببین

شأن وجاه وعزّ وشوکت را ببین

فاطمه حق را عبادت می کند

 


از اولی الامرش اطاعت می کند

فاطمه نه سال یار حیدر است

یار نه .خدمتگزار حیدر است

طول این نه سال عمر زندگی

داشتی حیدر ازاو شرمندگی

از علی یک خواهش بی جا نکرد

خواهش بی جائی از مولا نکرد

در مصائب بود یار ویاورش

بود یار ویاور وهمسنگرش

بعد پیغمبر که تنها شد علی

بیشتر شد فاطمه یار علی

نه از آن بابت که اورا همسر است

بل از آن جانب که بر او رهبر است

چون علی بر فاطمه باشد امام

بهر حفظ جان او کردی قیام

ماجرای پشت درب خانه اش

قتل محسن کودک دُرانه اش

ماجرای سیلی ومسمارِ در

ماجرای قنفذ بیداد گر

ماجرای رُقعۀ باغ فدک

ماجرای کوچه وضرب کتک

ماجرا ها را مپرس از من چه بود

کن سئوال از رنگ رخسار کبود

خود بپرس از فاطمه یا فاطمه

ای که بر عرش خدائی قائمه

تو چرا قدّ کمانی داشتی

قامت خم در جوانی داشتی

تار وپود فاطمه گوید جواب

شد به من ظلم وستمها بی حساب

من برای رهبرم گشتم فدا

جان فدا کردم برای مقتدا

من حمایت از ولایت کرده ام

از امام خود  حمایت کرده ام

آری آری  بهر حفظ رهبرم

من شهیدِ بین دیوار ودرم

منبع:انجمن مداحان بابل

============================================================


فاطمیون فاطمه اینگونه بود

رهبر خودرا حمایت می نمود

فاطمیون فاطمه خوئی نکوست

 


فاطمه خو بهر زهرا آبروست

پیرو زهرا که زهرا باور است

مثل زهرا تحت امر رهبر است

هست زهرا یاور ویار علی

در همه حالات غمخوار علی

هرکه زهرا وار و زهرا گونه زیست

می توان گفتن که او یار علی است

با علی بودن ملاک حق بود

بی علی هر کس بود ناحق بود

حرف حق را از علی باید شنید

جام می از دست او باید چشید

در عمل باید علی را یار بود

ریسمان از بازوی حیدر گشود

فاطمیون مرتضی را یاورند

مثل زهرا با علی همسنگرند

چون علی با حق بود حق با علی است

نورحق از روی زهرا منجلی است

منبع:انجمن مداحان بابل

==========================================================


آری آری فاطمه نور خداست

نورِ نورو کوثر خیر الوری است

دختر احمد که امّ الاب بود

کفو حیدر مادر زینب بود

 


دامن آن نور حیّ ذوالمنن

پرورشگاه حسین است و.حسن

کیست غیر از فاطمه ام الکتاب

کیست جز او منزلت بخش حجاب

جسم وجانش با حجاب آکنده بود

از حجابش حُجب هم شر منده بود

فاطمه مهر درخشان نبی است

کوکب دُرّی تابان نبی است

در سپهر دین وقرآن ماه اوست

در شب ظلمت چراغ راه اوست

فاطمه باشد صراط المستقیم

هر که دارد فاطمه دیگر چه بیم

فاطمه بانوی روز محشر است

راضی از حبّش خدای  داور است

منبع:انجمن مداحان بابل

=============================================================


شب نزول سوره کوثر،آسمونا گل بارون شده
تو دامن پر مهر خدیجه،یه شاخه یاس مهمون شده
هستی احمد یاس بهشته،فرش قدمهاش بال فرشته

 

زهرا کوثر نوره،زهرا مادر نوره،محبوبه خدا
دل پیمبر به شوق دلبر پر احساسه
          خلد برین هم لبریز عطرو بوی یاسه
دختر طاها خوش اومدی،زینت دنیا خوش  اومدی
حضرت زهرا خوش اومدی

 
 منبع:کتاب نورُعلی نور دفتر اول

============================================================


طوباي محمد

بر عالم سرما زده گرما دادند

خورشيدترين.. ترا به دنيا دادند

با سجده و سجاده چهل روز گذشت

 


تا عاقبت آن سيب خدا را دادند

مفهوم حقيقي حياتي بانو!

با تو به زمين معني ومعنا دادند

تا اينكه به سوي آسمانها بپريم

با نام شما به بالمان پا دادند

بامعجزه ي كنيز چشمان شما

هی مرده گرفتند و مسیحا دادند

اي قبله لبهاي محمد زهرا

سر سبزي طوباي محمد زهرا

تسبيح خدا كه از ازل مي كردي

سجده به هو عزوجل می کردی

در لحظه ي ناب سحر هر جمعه

ياد همه ي اهل محل مي كردي

با شهد نگاه مهربانت هر روز

تلخي زمانه را عسل مي كردي

لبخند كه مي زدي همه غم ها را

در چشم علي چه زود حل ميكردي

يك دست به آسياب سنگي با درد

با دست دگر بچه بغل مي كردي

زحمت كش خانه ي علي يا زهرا

مهتاب شبانه ي علي يا زهرا

تو فاطمه هستي وكسي كوثر نيست

از رتبه ي قدسي تو بالاتر نيست

تا روز ابد اگر بماند دنيا

غير از تو كسي هم نفس حيدر نيست

اي شان نزول همه ي آيين ها

بي معرفت مهر تو پيغمبر نيست

هر روز مي آيد دم در بابايت

يعني احدي از گل من بهتر نيست

اين واجب عيني است ببوسد دستت

اين مهر پدر به ناز يك دختر نيست

يعني كه توييي باني خلقت زهرا

يعني كه تويي راه سعادت زهرا

اي بال وپر فرشته ها دورو برت

اي حور زمين كه آسمان زير پرت

با پاي ورم كرده سر سجاده

هرگز نشود ترك دعاي سحرت

صد بارشنيده شد كه پيغمبر گفت

اي روي دو پهلوم فدايت پدرت

خرماي بهشتي تورا مي خواهد

اين معتكف دائمي پشت درت

تا حشر بماند به دل دنيامان

غمنامه اين زندگي مختصرت

اي ناله ي جانسوز مدينه زهرا

خاكستر تو مانده به سينه زهرا

بي تو همه ي باغچه هامان زردند

از داغ وغم دوشنبه ها دل سردند

از روز سقيفه تا كه بازوت شكست

بر حرمت اين خانه بلا آوردند

با ضربه ي يك غلاف بي شرم وحيا

اي واي بميرم چه كبودت كردند

تو رفتي و مادران اين داغ هنوز

مارا به بهانه ي غمت پروردند

حالا همه ي قبيله ات در به درند

كي در حرم امن تو بر مي گردند

عجل لوليك تو بخوان يا زهرا

اي مادر صاحب الزمان يا زهرا

سروده ي عليرضا لك

منبع:مادر بهشت

============================================================


پرواز مي دهيم كه بال وپرت كنيم

معراج مي بريم كه پيغمبرت كنيم

ديگر بس است خلوت چله نشيني ات

وقتش رسيده است مقرب ترت كنيم

 


دسته گل قديمي خود را از اين به بعد

دست تو مي دهيم كه تاج سرت كنيم

حالا نماز شكر بخوان فديه ات بده

تا صاحب ز لال ترين كوثرت كنيم

مي خواستيم فرق كني با پيمبران

مي خواستيم  آينه ي ديگرت كنيم

اين سيب را بگير  وبراي خودت ببر

وقتش شده است فاطمه را دخترت كنيم

شايسته است با پدرفاطمه شدن

از خانواده ي پسري ابترت كنيم

مي خواستيم نسل تو زهرا نسب شود

ضرب المثل براي عجم تا عرب شود

خورشيد، آفتابي انور فاطمه است

صبحي اگر كه هست بدهكار فاطمه است

آيينه اش سه مرتبه خود را ظهور داد

پيغمبر و علي همه تكرار فاطمه است

هر جلوه اي كه جلوه ي نوري نمي شود

زهرا شدن  فقط و فقط كار فاطمه است

شام زفاف پيرهن كهنه مي برد

اين تازه اولين شب ايثار فاطمه است

فردا اسير دست جهنم نمي شود

امروز هر كسي كه گرفتار فاطمه است

زهرا اگر نبود ولايت نداشتيم

گمراه مي شديم و هدايت نداشتيم

زهرا بنا نداشت خودش را بنا كند

مي خواست بند ه باشد و يا رب بنا كند

مثل علي عروج نمازش امان نداد

اصلا به پاي پر ورمش اعتنا كند

تا كه مدينه از گل توحيد پر شود

كافي است در قنوت خدا را صدا كند

طبق روال هر شب جمعه نشسته تا

قبل از خودش سفارش همسايه را كند

دستي كه پيش خانه ي زهرا دراز نيست

در شرع بر جناز ه ي آن كس نماز نيست" "

او آمد وخزان زمين را بهار كرد

بر شاخه ها شكوفه ي عصمت سوار كرد

آيا بدون مهر مناجات فاطمه

مي شد به سجده كردن خود افتخار كرد ؟

وقتي شب زفاف پيمبر رسيد و بعد

بين علي و فاطمه تقسيم كار كرد

خوشحال شد تمامي احساس معجرش

وقتي رسول فاطمه را خانه دار كرد

آن هم براي حاجت مسكين شهر بود

روزي اگر زحادثه  ميل انار كرد

اخلاص پينه هايش هميشه زبانزد است

از بسكه دست فاطمه در خانه كار كرد

وقتي تمام قاطبه هابي حماسه بود

خود را خميده كرد ولي ذوالفقار كرد

پس مي شود براي عوض كردن زمان

نو آوري فاطمه را اختيار كرد

بي فاطمه كه شيعه شكوفا نمي شود

شيعه مريد دشمن زهرا نمي شود

دنيا نديده است سفر هاي اين چنين

جز در هواي فاطمه پرهاي اين چنين

ديروز مي شدند درختان بدون سر

امروز مي دهند ثمر هاي اين چنين

سر مي دهيم ومنت ياغي نمي كشيم

همواره سر خوشيم به سرهاي اين چنين

دارد بساط كفر زمين جمع مي شود

پيچيده در زمانه خبر هاي اين چنين

اصلا بعيد نيست رو كند به ما

از مادري چنان وپسر ها ي اين چنين

لبنان مگر چه داشت به جز نام فاطمه

آري عجيب نيست ظفر هاي اين چنين

دلهاي ما هميشه پر از ياد فاطمه است

اين سرزمين قلمرو اولاد فاطمه است
سروده ي علي اكبر لطيفيان

============================================================


البشارت كه عيان مهر فروزان آمد

ظاهر از پرده عصمت رخ جانان آمد

سر زد از برج نبوت مه رخشنده دين

روشن از نور رخش عالم امكان آمد

 


دختر ختم رسل هادى گل شاه رسل

از پس پرده عيان چون مه كنعان آمد

دسته دسته ملك از عالم بالا به زمين

بهر ديدار رخش خرم و خندان آمد

عزت و فضل و شرافت بنگر ز امر خدا

سوى زهرا ز جنان حورى و غلمان آمد

ساره و آسيه و مريم حورا ز بهشت

از پى خدمت آن زهره تابان آمد

آن چنان نور رخ دخت نبى جلوه نمود

كه قصور همه مكه نمايان آمد

نه همين مكه منور شده از طلعت او

ز سما تا به سمك يكسره رخشان آمد

شده از مكه همان نور نمايان كه به طور

سالها در طلبش موسى عمران آمد

بهر اين نور كه در صلب خليل ‏اللَّه بود

نار نمرود به يك باره گلستان آمد

گر نبردى به زبان نوح نبى نامش را

كى نجات از يم و گرداب و ز طوفان آمد

يوسف مصر گر اين نام نبردى به زبان

كى نجاتش ز چَه و گوشه‏ ى زندان آمد

چون نباشد ز ازل تا به ابد همتايش

همسرش شير خدا سرور مردان آمد

زين دو درياى فضيلت كه بهم شد واصل

يازده گوهر رخشنده بدامان آمد

به همين ام ابيها نبى‏ اش خواند ز حق

ام‏ فضل ام ‏الكتاب ام ‏امامان آمد

شب مولود مهين دخت محمد باشد

عرش پر نور شد و فرش چراغان آمد

تا كه تبريك بگويد به جهان شيعه او
(كربلائى) ز شعف شاد و غزلخوان آمد

منبع:مرکز نشر اعتقادات

============================================================


در آن سرای كه زن نیست، انس و شفقت نیست

در آن وجود كه دل مرده، مرده است روان

به هیچ مبحث و دیباچه‌ای، قضا ننوشت

برای مرد كمال و برای زن نقصان

 


زن از نخست بود ركن خانه‌ی هستی

كه ساخت خانه‌ی بی پای بست و بی بنیان

زن ار به راه متاعب (1) نمی گداخت چو شمع

نمی شناخت كس این راه تیره را پایان

چو مهر، گر كه نمی تافت زن به كوه وجود

نداشت گوهری عشق، گوهر اندر كان

فرشته بود زن، آن ساعتی كه چهره نمود

فرشته بین، كه برو طعنه می زند شیطان

اگر فلاطن و سقراط، بوده‌اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خُردی ایشان

به گاهواره‌ی مادر، به كودكی بس خفت

سپس به مكتب حكمت، حكیم شد لقمان

چه پهلوان و چه سالك، چه زاهد و چه فقیه

شدند یك سره، شاگرد این دبیرستان

حدیث مهر، كجا خواند طفل بی مادر

نظام و امن، كجا یافت ملك بی سلطان

وظیفه‌ی زن و مرد، ای حكیم، دانی چیست

یكیست كشتی و آن دیگریست كشتیبان

چو ناخداست خردمند و كشتیش محكم

دگر چه باك ز امواج و ورطه و طوفان

بروز حادثه، اندر یم حوادث دهر

امید سعی و عمل هاست، هم ازین، هم ازان

همیشه دختر امروز، مادر فرداست

ز مادرست میسر، بزرگی پسران

اگر رفوی زنان نكو نبود، نداشت

بهجز گسیختگی، جامه‌ی نكو مردان

توان و توش ره مرد چیست ؟یاری زن

حطام و ثروت زن چیست، مهر فرزندان

زن نكوی، نه بانوی خانه تنها بود

طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان

بهروزگار سلامت، رفیق و یار شفیق

بهروز سانحه، تیمارخوار و پشتیبان

1- متاعب: جمع متعب به معنای رنج و سختی

پروین اعتصامی

منیع:سایت تبیان

=============================================================


آغوش تو ای مادر من بستر ناز است

لالایی شب هات مرا گلشن ساز است

رخسار و وجود تو مرا پیكر مهر است

هم قبله و هم كعبه و هم عشق و نیاز است

 


دربار سخا بوده مرا لطف تو مادر

الوان نگاه تو مرا جنت باز است

درعالم گلها چه بوها كه شنیدم

 از مهر مرا عطر توام مشك فراز است

هرچند كه دیدم به جهان رنج فراوان

درد تو مرا سخت ترین سوز وگداز است.

شعر از: منیر سپاس بلخی – شاعر افغان

منبع:سایت تبیان

============================================================


 

 
 موضوعات مرتبط: حضرت زهرا(س) ، اشعار اهل بیت

تاريخ : شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۱ | ۱۱:۳۸ قبل از ظهر | نویسنده : دلسوخته |
.: Weblog Themes By yas98.ir :.